Dowiedz się jakie masz prawa do PRYWATNOŚCI i jakich państwowych/ europejskich/międzynarodowych paktów politycznych dotyczą

_MG_0953

Pacjenci i konsumenci Cannabis mają prawo do prywatności, ale niestety tylko do czasu kiedy pozostają w ukryciu. Proces legalizacji, regulacji i miejmy nadzieję- rychłej dekryminalizacji, powoli odsłoni aktorów niewidzialnej sceny konsumenckiej. Do czasów pozytywnych zmian ustawowych tylko ci, którzy już przeszli batalie sądowe lub uzyskali rekomendacje medyczne mogą w rzeczowy, konkretny i redukujący szkody sposób świadczyć na rzecz Cannabis i wykluczonych grup konsumenckich pozostających w ukryciu.

Nie polecam jeszcze ujawniania się, “poświęcania się” i tzw. “Walki” o legalizację , bo z systemem się nie da walczyć, z biurokracją najczęściej się przegrywa. Co polecam to zmianę nastawienia ze względu na uświadomienie sobie praw dotyczących zachowań prywatnych tj. uprawa i używanie Cannabis. Polecam edukację nastawioną na redukcję szkód i świadomość naturalnych praw człowieka gwarantowanych konstytucją i niżej spisanymi paktami gwarantującymi wolności osobiste. Prawo do prywatności koliduje nieraz z innymi wartościami. To właśnie z powodów bojaźni o bezpieczeństwo osobiste, interes publiczny i ochronę zdrowia- prawa konsumentów Cannabis zostały na jakiś czas ograniczone (prohibicja).

Konflikt prawa do prywatności z innymi wartościami społecznymi 

Interes publiczny; Bezpieczeństwo osobiste/państwa; Prawo do informacji; Wolność wypowiedzi, Przejrzystośćżycia publicznego; Ochrona mienia; Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; Ochrona zdrowia 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PRAWA DO PRYWATNOSCI:

A. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

Artykuł 12 

Nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję ani też atakom na jego honor i dobre imię. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingerencjom i atakom. 

B. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

Artykuł 17 

1. Nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię.
2. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami. 

C. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności 

Artykuł 8 

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

D. Karta Praw Podstawowych UE 

Artykuł 7 

Każdy ma prawo do poszanowania swego życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się. 

Artykuł 8 

1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą i prawo do spowodowania ich sprostowania.
3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu. 

E. Konstytucja RP z 1997 r.

Artykuł 47 

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. 

F. Konstytucja RP z 1997 r.  

Artykuł 51 

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. 

NIE MUSISZ NIKOMU TŁUMACZYĆ SIĘ ZE SWOJEGO ŻYCIA. MASZ PRAWO POSIADAĆ SWOJE RZECZY OSOBISTE.

NIE MUSISZ NIKOMU TŁUMACZYĆ SIĘ ZE SWOJEGO ŻYCIA. MASZ PRAWO POSIADAĆ SWOJE RZECZY OSOBISTE.

Negatywny i pozytywny wymiar 

  • 1)  Zakaz podejmowania działań i przyjmowania uregulowań, które reglamentowałyby sferę prywatności w sposób pozbawiony konstytucyjnego uzasadnienia
  • 2)  Nakaz podejmowania działań, które mają na celu ochronę jednostki przed nieuzasadnionymi naruszeniami jej sfery prywatnej

 

B53F3E2F-9AC2-49FB-92F0-7A66280AAD87

Ograniczenia prawa do prywatności 

Konstytucja RP 

Artykuł 31 

2. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

 

Komentowanie jest wyłączone